Sodelovanje s starši

vrteclogo_an1

 

Sodelovanju s starši v vrtcu posvečamo veliko pozornosti.

Otrok, ki čuti povezanost staršev z vrtcem, običajno nima velikih težav pri vključevanju in obiskovanju vrtca.

Vsa pomembna obvestila si starši lahko preberete na oglasnih deskah, v kotičkih za starše, večkrat pa vam bomo izročili tudi krajša pisna obvestila.

Vsako leto nam starši pomagate pri zbiranju različnega odpadnega materiala, ki ga lahko v vrtcu uporabimo pri delu z otroki.

 

  SREČANJA S starši:
 • junija na sestanku za novo sprejete otroke,

 • ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavkami ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca,

 • septembra na oddelčnih roditeljskih sestankih,

 • na mesečnih pogovornih urah,

 • na skupnih prireditvah (delavnicah, proslavah, izletih),

 • na sestankih sveta staršev.

Starši imajo pravico:
 • do vpogleda v program, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;

 • da s svojimi predlogi sodelujejo pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno zagotoviti. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca;

 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec. Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu;

 • svoje interese uresničevati preko sveta staršev.

Obveznosti staršev:
 • Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur.

 • Starši so dolžni otroka osebno predati strokovni delavki vrtca. Kadar za spremljevalca pooblastijo drugo osebo ali otroka, starega od 10 do 14 let, so dolžni   napisati pooblastilo.

 • Po otroka, ki v vrtcu zboli, morajo priti v najkrajšem možnem času.

 • Starši so dolžni priti po otroka do izteka obratovalnega časa.

 • Starši so dolžni morebitno nalezljivo bolezen svojega otroka sporočiti vrtcu.

 • Starši so dolžni plačevati račune za oskrbnino v roku, navedenem na položnici.

 

Dostopnost